Tổng số bài test
Trắc nghiệm:
25
Tự luận:
25
Custom:
25
Nhân viên
50
Đã làm:
25
Chưa làm:
25
Tổng Thời gian làm test
01 h 00
Trắc nghiệm:
30p
Tự luận:
30p
Tổng Thời gian làm test
Tổng Thời gian làm test
Bài test
ID Phân loại Bài test Trạng thái Ngày cập nhật
Tự luận Phân tích cảm xúc Chưa chấm 13:50 16/01/2022
Nhân viên có điểm tổng cao nhất

Jenny Wilson

10
Austin

Jenny Wilson

10
Austin

Jenny Wilson

10
Austin

Jenny Wilson

10
Austin