Báo cáo

Tỷ lệ CBQL có kết quả đánh giá trên tổng số hội đồng đánh giá

Số lượng tổng hội đồng đánh giá:
Có kết quả đánh giá
Không có kết quả
Thống kê hội đồng làm bài theo JCM

BU

Chọn lại

image awl success
All

No data

REGION

Chọn lại

image awl success
All

No data

AREA

Chọn lại

image awl success
All

No data

CẤP BẬC

Chọn lại

image awl success
All

No data

CHỨC DANH

Chọn lại

image awl success
All

No data

image awl success
STT Mã nhân viên Họ và tên Email BU Region Area Cấp bậc Chức danh JCM Điểm trung bình Report
Vie11w View

No data

Điểm Trung Bình:

ĐIỂM TRUNG BÌNH THEO CẤP BẬC

image awl success

No data

ĐIỂM TRUNG BÌNH THEO TỪNG NĂNG LỰC

image awl success

No data

ĐIỂM TRUNG BÌNH

image awl success

No data

Tên năng lực #
Điểm trung bình
Điểm cấp trên
Điểm cấp dưới
Điểm tự đánh giá

TOP 3 NĂNG LỰC CÓ ĐIỂM CAO NHẤT

image awl success

No data

TOP 3 NĂNG LỰC CÓ ĐIỂM THẤP NHẤT

image awl success

No data

TỈ LỆ LÀM BÀI (%)

image awl success

No data