Jobtest.vn

Quản Lý Đánh Giá Năng Lực

Tên Dịch Vụ Ngày hết hạn Tổng lượt mời hiện có Lượt mời còn lại Đã Mời Thao Tác
{{ formatDateSub(item.expired * 1000) }}
Liên hệ
Không có dữ liệu
  • Download Excel
Tên Dịch Vụ Người Test Email Thời Gian Ngày Hoàn Thành Thao Tác
Không tìm thấy kết quả
Tổng: {{ total_report }} Xem báo cáo nhóm Xem báo cáo so sánh